Wartość projektu:

Tytuł projektu: 
Utworzenie Ogrodu Ginących Roślin Świata w Arboretum SGGW w Rogowie
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska,
Działanie V.4 Ochrona przyrody,
Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody.


Wartość projektu:             1 028 028,03 zł
Wartość dofinansowania:      603 441,14 zł