Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie świadomości znaczenia różnorodności biologicznej wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów, jak również możliwość prowadzenia przez Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie edukacji ekologicznej na najwyższym poziomie. Przedsięwzięcie sprzyjać będzie ponadto powstrzymaniu aktualnej tendencji zmniejszania się liczby gatunków oraz poprawy ochrony gatunków zagrożonych.
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie statusu ochrony ginących roślin świata na wyższy poziom oraz przyczyni się do wyeksponowania oraz podkreślenia priorytetowości działalności związanej z zachowaniem różnorodności biologicznej w ramach Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Wnioskodawcą oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie.