Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu pn. “Utworzenie Ogrodu Ginących Roślin Świata w Arboretum SGGW w Rogowie” jest utworzenie nowego działu ogrodowego w bezpośrednim sąsiedztwie alpinarium pod nazwą Ogród Ginących Roślin Świata, stanowiącego centrum ochrony różnorodności biologicznej, w oparciu m.in. o gatunki rodzimie oraz służące rozwojowi działalności ośrodka edukacji ekologicznej prowadzonej przez Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację prac budowlanych oraz doposażenie m.in. w małą architekturę, nasadzenia oraz sztuczne siedliska pozwalające na uprawę gatunków o specyficznych wymaganiach uprawowych. Pozwoli to na propagowanie pozytywnych przykładów ratowania ginących gatunków w ramach ochrony ex situ oraz zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony bioróżnorodności.