Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska,
Działanie V.4 Ochrona przyrody,
Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody